Achtergrondvorm

Algemeen
Indoor Karting Tilburg B.V. stelt zich ten doel om het product “recreatief karten, laserschieten, bullit house en alle andere activiteiten verzorgd door Indoor Karting Tilburg B.V.” als dienstverlening aan te bieden. Hierbij spant Indoor Karting Tilburg B.V. zich in om een zo gezellig en prettig mogelijk vertier te bieden aan de opdrachtgever en zijn gasten.

Deelname alleen onder begeleiding of instemming van volwassenen 18+,
De activiteiten van De Voltage BV zijn voor eigen risico. D.m.v. ondertekening van het deelname ticket stemt in met dit gegeven. Deelnemers onder de 18 jaar worden geacht een begeleider te laten instemmen met dit gegeven. Deze begeleider moet deze overeenkomst tekenen. (Onder de 18 jaar mag je dus niet zelf tekenen).

Overeenkomst
Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting, te leveren op een bepaalde datum en een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een activiteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Reserveren
Reserveren van arrangementen en baanhuur is telefonisch mogelijk maar wordt pas definitief nadat Indoor Karting Tilburg B.V. een bevestiging heeft gestuurd.

Voorbehoud
Indoor Karting Tilburg B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om het programma te wijzigen. Bij annulering door Indoor Karting Tilburg B.V. zal een andere mogelijke datum aangeboden worden.

Annulering
Annulering is beperkt mogelijk, immers de hal/site wordt voor u gereserveerd en kan niet op korte termijn voor andere doeleinden gebruikt worden. Na definitieve boeking en tot één week voor de gereserveerde datum, bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Het is ook mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten, welke 12% van het totale bedrag bedraagt. Dit dient minimaal 5 dagen voor aanvang arrangement betaald te zijn.

Leverantie
Leverantie wordt geacht te zijn gedaan, nadat de gereserveerde tijdsduur is verstreken. Er kan geen rekening worden gehouden met (ver)late aankomst door wat voor oorzaak dan ook. Indien mogelijk zal soepel omgegaan worden met de eindtijden, zulks volledig ter beoordeling van de leiding van Indoor Karting Tilburg B.V.

Betaling
Bij reservering dient u direct het bedrag contant of per pin te voldoen.

Arrangementen
Alle tijden genoemd bij de arrangementen zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke tijden. In verband met het reserveren van andere groepen voor en na u, moeten de tijden beschouwd worden als uiterste tijden.

Re-ball 2.0(18+) en Airsoft(18+)
Indien u de activiteit Indoor paintball(18+) / Airsoft (18+) in het programma heeft, dient elke deelnemer 18 jaar of ouder te zijn, de Voltage mag bij twijfel om legitimatie vragen. Indien u de activiteit Airsoft (18+) in het programma heeft, is het mogelijk om extra magazijnen af te nemen tijdens het spel. In een magazijn zitten 150 kogels en hiervoor zijn de kosten € 5,- per stuk. De extra afgenomen magazijnen worden door de marshall genoteerd en dienen direct na het spel te worden afgerekend bij de kassa. Uitzonderingen hierin zijn bedrijfsuitjes die het uitje op rekening laten zetten.

Privacy
Tijdens uw bezoek kunnen er foto en video opnamen worden gemaakt van u als bezoeker t.b.v. commerciële doeleinden. Mocht u om welke reden dan ook bezwaar hebben hiertegen kunt u dit schriftelijk minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan de dag van uw bezoek aan De Voltage aan ons kenbaar maken. Bezwaarschriften die wij na de opnamen ontvangen worden niet in behandeling genomen. Mocht een bezwaarschrift gegrond verklaard worden dan zal De Voltage bezoeker niet (herkenbaar) in beeld nemen.

Aansprakelijkheid en schade
Indoor Karting Tilburg B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade ook en/of diefstal, tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit. Indien Indoor Karting Tilburg B.V. op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt voor zover deze valt binnen onze WAB verzekering, deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door onze assuradeuren wordt. Een eventuele schade uitkering kan nooit meer bedragen dan tweemaal het totale bedrag waarvoor de deelnemer berekend is op de reservering, althans is deze steeds beperkt tot het bedrag dat door onze assuradeuren uitgekeerd wordt. Indoor Karting Tilburg B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade als gevolg van het karten, laserschieten, bullit house en/of enige andere activiteit verzorgd door of namens Indoor Karting Tilburg B.V. Elke deelnemer doet mee op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade sluiten wij uit.

Enige schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding en schriftelijk worden vastgelegd met handtekeningen van bedrijfsleiding en slachtoffer. Daarnaast dient dit ook altijd schriftelijk bij ons gemeld te worden binnen twee dagen nadat de schade ontstaan is. De schade melding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. Claims welke niet in deze termijn kenbaar worden gemaakt worden niet in behandeling genomen.

Prijzen
Prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Indoor Karting Tilburg B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen.

Gedragregels
Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel. Uw en onze veiligheid moeten optimaal gegarandeerd zijn. Derhalve is het absoluut verboden te roken op het circuit of in de nabijheid van de pits en de werkplaats. Onze karts zijn bedoeld om sportief, recreatief mee te rijden en zijn geen botsauto’s. Derhalve is het absoluut verboden (opzettelijk) te botsen. Een ieder die zich niet aan bovenstaande regels houdt, wordt onmiddellijk van de baan verwijderd en uitgesloten van verdere deelname. Er wordt geen geld geretourneerd of in mindering gebracht. Moedwillig aangebrachte schade –zulks door Indoor Karting Tilburg B.V. te bepalen- zullen wij u in rekening brengen.

Aanwijzingen en medewerking
Voor uw en onze veiligheid dienen alle aanwijzingen van het personeel terstond opgevolgd te worden. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Gedrag binnen of buiten de baan dat onze bezoekers in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het ergste geval zijn wij gerechtigd de bezoekers uit de hal te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit nooit nodig zal zijn en alle bezoekers hun volledige medewerking geven om er een gezellig, sportief uitje van te maken. Bij de activiteiten karten en reball wordt expliciet benadrukt dat het nuttigen van maximaal 1 alcoholisch drankje (of geen) is toegestaan.

Toepasselijk recht en geschillen
Alle overeenkomsten vallen onder het Nederlands recht. Enig geschil wordt altijd voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Indoor Karting Tilburg B.V. tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Kamer van Koophandel: 18043325